REKOMENDACIJOS: stiprinant savivaldybių ir bendruomeninių jaunimo organizacijų ir socialinių verslų bendradarbiavimą

Ateities bendruomenės yra paremtos efektyviubendradarbiavimu tarp vietos suinteresuotų institucijų bei jas sudarančių piliečių. Galvodamos apie bendruomenių plėtrą regionuose, vietos valdžios prioritetus turėtų būti socialinei gerovei, skatinant gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo įtraukimui. Siekdama sustiprinti šį bendradarbiavimo modelį, “Geri norai LT” kartu su tarptautiniais partneriais iš Švedijos, Latvijos, Kipro ir Portugalijos, parengė politikos rekomendacijas kaip priemonę pagerinti esamą situaciją ir pasiekti sėkmingo abipusio, tvaraus jaunimo organizacijų, socialinių verslų ir savivaldybių bendradarbiavimo.

Ataskaita sudaryta iš skirtingų partnerių – šalių patirčių ir išmoktų pamokų, įgyvendinant LOCAL-Y-MPACT projekto veiklas. Rezultatai rodo, kad visų projekte dalyvaujančių šalių vietos valdžios įstaigos yra sukūrusios savuosius mechanizmus ir bendradarbiavimo kanalus pagal vietos kontekstus ir poreikius. Parengtose politikos rekomendacijose pateikiamos rekomendacijos, kuriomis galima stiprinti ir palaikyti bendradarbiavimą nepaisant iššūkių, su kuriais susiduria kiekviena vietos valdžia.

Apibendrintai:

Savivaldybės paskirtas asmuo ar asmenų grupė gali prižiūrėti visą bendravimą su jaunimo organizacijomis ir socialiniais verslais bei padėti jiems parengti reikalingą informaciją, dokumentus bei atitikti kitus teisinius reikalavimus paraiškų teikimo procedūrose. Šis asmuo arba žmonių grupė taip pat gali būti atsakinga už teisinių sąlygų ir reikalavimų išaiškinimą teikiant viešųjų pirkimų dokumentus, kad padėtų užtikrinti ir pateikti visiems dalyvaujantiesiems aiškias dalyvavimo viešajame konkurse procedūras. 
Siekiant išvengti nereikalingos biurokratijos, svarbu supaprastinti Subsidijų bei finansavimo procedūras, įtraukiant jaunimo ir bendruomenines organizacijas bei socialinius verslus. Tokiu būdu reikėtų pildyti mažiau dokumentų, teikti mažiau garantijų, ir pateikti mažiau informacijos.
Užtikrinti jaunimo ir bendruomeninių organizacijų bei socialinių verslų dalyvavimą vietos sprendimus priimančių institucijų veikloje bei aukšto lygmens institucijų diskusijose. Taip pat neformaliose idėjų ir nuomonių mainų grupėse tais atvejais, kai aptariami klausimai liečia jaunimą ar bendruomenės socialinę gerovę. Vietos valdžia gali motyvuoti jaunimo ir bendruomenines organizacijas bei socialinius verslus užtikrinti jų dalyvavimą, o vienas iš būdų – pateikti įrodymus, kad jų nuomonė yra išklausoma ir į jų idėjas atsižvelgiama.
Remti esamų bendradarbiavimo sutarčių tarp savivaldybių, jaunimo ir bendruomenių organizacijų bei socialinių verslų pratęsimą (remiantis įrodyta atlikto darbo kokybe ir poveikiu). Tokiu būdu sumažės jaunimo ir bendruomeninių organizacijų bei socialinių  verslų neapibrėžtumas, joms bus suteikta pakankamai laiko santykiams užmegzti bei įgyti savivaldybės valdžios pasitikėjimą.
Savivaldybės gali skirti lėšų gebėjimų ugdymui ir neformaliems mokymams, seminarams tiek savivaldybės darbuotojams, tiek jaunimui keistis žiniomis, gerąja patirtimi ir idėjomis. Iš šio biudžeto taip pat galima organizuoti kitus neformalaus mokymosi renginius ir seminarus, pvz., hakatonus, forumus ir kt., kad gyventojams ir potencialiems verslininkams būtų suteikta galimybė patekti į juos.
Savivaldybės savo biudžete gali skirti tam tikrą pinigų sumą socialiniams verslams ar jauniems žmonėms, siekiantiems pradėti savo verslą. Savivaldybės gali surengti konkursą, kuriame pagal turimą biudžetą bus finansuojamos inovatyviausios idėjos.
Planuokite dažnus savivaldybių, jaunimo ir bendruomeninių organizacijų ir (arba) socialinių verslų susitikimus, kad keistumėte idėjas ir pasidalintumėte ateities vizijomis, poreikiais ir dabartiniais iššūkiais. Tokio pobūdžio komunikacija galėtų būti organizuojama reguliariai, o tai leistų vietos valdžiai matyti organizacijų nuveiktus darbus ir darbo kokybę, suprasti tikrąsias problemas ir poreikius.
Rekomendacijose apžvelgta nemažai gerųjų praktikos pavyzdžių, kai jaunimo, bendruomeninių organizacijų ir socialinių verslų bendradarbiavimas su savivaldybių institucijomis duoda puikių iniciatyvų ir teigiamų rezultatų. Šie kiekvienos šalies partnerės pavyzdžiai ir santrauka pateikiami ataskaitoje.

Projekto „LOCAL-Y-PACT“ tikslas – sustiprinti bendruomeninių jaunimo organizacijų ir socialinių verslų bei vietos savivaldybių bendradarbiavimą ir skatinti socialinį verslumą kaip veiksmingą priemonę mažinant ekonominę nelygybę, skatinant socialinę įtrauktį ir integraciją, kuriant atsparią visuomenę ir skatinant aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse.

Europos Komisijos parama šių publikacijų leidybai nereiškia pritarimo jų turiniui, kurie atspindi tik autorių nuomones, ir Komisija nebus laikoma atsakinga už bet kokį čia pateikiamos informacijos panaudojimą.

projekto partneriai

projektą finansuoja

logosbeneficaireserasmusright_en

Surinkti sėkmingi bendradarbiavimo pavyzdžiai