SAVIVALDYBIŲ IR BENDRUOMENINIŲ
ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMAS

Savivaldybes bei vietos bendruomenines organizacijas ir socialinius verslus ilgalaikėje perspektyvoje jungia vienas tikslas – visi jie siekia gerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę, pasitenkinimą bei kurti naujas galimybes įvairiose veiklos srityse.  Dėl to bendradarbiauti tarpusavyje, siekti bendro tikslo yra būtina, o tai tampa dar svarbiau, kai socialiniai klausimai tampa sudėtingesni ir juos reikia spręsti sistemingai. Savivaldybių bendradarbiavimas su bendruomeninėmis organizacijomis ir socialiniais verslais trūkumas sukuria tam tikrus iššūkius: sudėtingiau pasiekti tikslinę auditoriją, kuri galėtų gerai paaiškinti esamas problemas ir pasiūlyti efektyviausius sprendimo būdus. 

Buvo pasirinktos penkios savivaldybės ir regionai skirtingose Europos šalyse, siekiant ištirti didesnę iššūkių ir poreikių įvairovę, kuri būtina kuriant sėkmingą bendradarbiavimą tarp savivaldybių ir jaunimo organizacijų projekte „LOCAL-YMPACT“. 

„Geri norai LT” bendradarbiauja su Trakų rajono savivaldybe, Latvijos organizacija „SEAL” su Talsi apskritimi Latvijoje, Švedijos organizacija SE-FORUM” su Dalarnos regionu, Portugalijos jaunimo organizacija CXJV Conexão Jovem Associação” bendradarbiaujs su Bragos savivaldybe, Kipro švietimo ir tyrimų centras Synthesis” su Aglandios savivaldybe.

LOCAL-Y-MPACT projekto I-ajame etape buvo sukurta:

Duombazė su veikiančiomis organizacijomis penkiose pilotinėse Europos šalių savivaldybėse,

Apžvalga “Su kokiais poreikiais ir iššūkiais susiduriama plėtojant sėkmingą bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir bendruomeninių organizacijų”

Surinkti sėkmingi bendradarbiavimo pavyzdžiai

Susistemintos pagrindinės savivaldybių ir bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimo poreikių iš iššūkių nustatymo išvados

DUOmBAZĖ

Pirmoje projekto dalyje buvo sudaryta duomenų bazė, kuri apima penkių Europos savivaldybių ar apskričių jaunimo bendruomenines organizacijas ir įvairaus profilio socialinius verslus. Šios duonbazės surinkimo tikslas yra sužinoti apie jau veikiančias organizacijas ir megzti bendradarbiavimą bei iniciatyvas ne tik savivaldybėms, kuriose jos veikia, bet ir tarptautinėms organizacijoms.

Dešinėje pusėje yra Lietuvos partnerių sudaryta vieša duomenų bazė iš Trakų rajono savivaldybėje veikiančių jaunimo bendruomeninių organizacijų ir socialinių verslų. 


Taip pat sužinosite ir apie kitų šalių aktyvias organizacijas angliškuose variantuose.  Kviečiame susipažinti.

Lietuva

Švedija

Portugalija

Latvija

Kipras

Bendradarbiavimo poreikiai ir iššūkiai

Šioje ataskaitoje pristatomi savivaldybių ir bendruomeninių organizacijų, dirbančių su jaunimu arba siekiančių pagerinti jaunimo gyvenimą, bendradarbiavimo poreikiai ir iššūkiai.

Nors šalys – partnerės atstovauja skirtingus regionus, kultūras, kilmę ir reglamentus, nustatyti pagrindiniai poreikiai yra labai panašūs. Bendradarbiavimo poreikiai ir patiriami iššūkiai buvo nustatyti per apklausas ir interviu individualiai bendraujant su abejomis pusėmis – vietos organizacijų atstovais ir savivaldybės darbuotojais, taip pat vietos renginiuose.

Analizuojant pagrindinę problemą – neefektyvų bendradarbiavimą tarp savivaldybių ir bendruomeninių organizacijų, buvo įvardintos keturios pagrindinės priežastys. Ataskaitoje apjungėme bendradarbiavimo poreikius ir iššūkius šiose kategorijose:


Bendradarbiavimo pavyzdžiai

Kiekviena šalis surinko sėkmingus savivaldybės ir jaunimo bendruomeninės organizacijos ar socialinio verslo bendradarbiavimo bei gerosios praktikos pavyzdžius penkiose bandomosiose savivaldybėse.

 

Norėdami pamatyti visus nacionalinio bendradarbiavimo pavyzdžius, spustelėkite kiekvienos šalies vaizdą.

Lietuva

Švedija

Kipras

Latvija

PORTUGALIJA

Pagrindinės išvados

Informacijos rinkimas ir analizavimas yra kiekvienos organizacijos planuojamos veiklos kertinis akmuo. Nagrinėjant savivaldybių ir jaunimo bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimo būtinybę penkios organizacijos – partnerės atliko savivaldybių ir bendruomeninių organizacijų poreikių tyrimą.

Poreikių nustatymo tyrimo metu buvo analizuojami faktiniai bendradarbiavimo modeliai, apibrėžiamos bendradarbiavimo spragos ir identifikuojami iššūkiai. Skirtingų šalių partnerių apžvalga rodo didelę bendradarbiavimo modelių įvairovę, skirtingus požiūrius, leidžiančius partneriams mokytis vieniems iš kitų.

Projekto „LOCAL-Y-PACT“ tikslas – sustiprinti bendruomeninių jaunimo organizacijų ir socialinių verslų bei vietos savivaldybių bendradarbiavimą ir skatinti socialinį verslumą kaip veiksmingą priemonę mažinant ekonominę nelygybę, skatinant socialinę įtrauktį ir integraciją, kuriant atsparią visuomenę ir skatinant aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse.

Europos Komisijos parama šių publikacijų leidybai nereiškia pritarimo jų turiniui, kurie atspindi tik autorių nuomones, ir Komisija nebus laikoma atsakinga už bet kokį čia pateikiamos informacijos panaudojimą.

projekto partneriai

projektą finansuoja

logosbeneficaireserasmusright_en

Surinkti sėkmingi bendradarbiavimo pavyzdžiai